SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA.........................................................................................................

ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK.........................................................................................

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH STRON.............................................................................

SPIS TREŚCI..........................................................................................................................

ROZDZIAŁ l. DANE OPERACYJNO TECHNICZNE......................................................

1.1. Punkt odniesienia..........................................................................

1.2. Współrzędne geograficzne...............................................................

1.3. Położenie w stosunku do miejscowości................................................

1.4. Wzniesienie nad poziom morza.........................................................

1.5. Przeznaczenie terenu......................................................................

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ ....................................................................................................

2. l. Wymiary pola wzlotów...................................................................

2.2. Oznaczenie pola wzlotów................................................................

2.3. Oznaczenie strefy przyziemienia, znaki lotniskowe..................................

2.4. Główny kierunek startu i podejścia.......................................................................

2.5. Rodzaj nawierzchni ..............................................................................................

2.6. Urządzenia dodatkowe..........................................................................................

2.7. Charakterystyka przedpola....................................................................................

ROZDZIAŁ 3. PROCEDURY WYKONYWANIA LOTÓW..................................

3.1. Loty VFRw warunkach nie gorszych niż.............................................................

3.2. Wysokość lotu.......................................................................................................

3.3. Kierunek kręgów, strefy pilotażu..........................................................................

3.4. Kierowanie lotami.................................................................................................

3.5. Loty szybowcowe i związane z nimi loty samolotowe.........................................

3.6. Loty na lotniach i paralotniach .............................................................................

3.7. Loty na motolotniach i paralotniach z napędem ..................................................

3.8. Wspólne loty szybowców lotni i paralotni............................................................

3.9. Ruch naziemny statków powietrznych, środków transportu oraz osób pieszych. ROZDZIAŁ 4. SYTUACJE SZCZEGÓLNE.......................................................................

4. l. Pola awaryjnych lądowań................................................................

4.2 Zasady wznowienia orientacji..........................................................

4.3. Lądowiska (lotniska) zapasowe.........................................................

4-4. Ograniczenia lokalne...................................................................

ROZDZIAŁ 5. POMOCE RADIOKOMUNIKACYJNE.....................................................

ROZDZIAŁ 6. POMOCE NAWIGACYJNE. .....................................................................

ROZDZIAŁ 7. POMOC MEDYCZNA...............................................................................

ROZDZIAŁ 8. POSTERUNEK POLICJI............................................................................

ROZDZIAŁ 9. STRAŻ POŻARNA....................................................................................

ROZDZIAŁ 10. ŁĄCZNOŚĆ ZE SŁUŻBĄ RUCHU LOTNICZEGO................................

ROZDZIAŁ 11. ŁĄCZNOŚĆ ZE SŁUŻBĄ OSŁONY METEOROLOGICZNEJ .............

ROZDZIAŁ 12. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE........................................

12.1. Zarządzający terenem ....................................................................................

12.2. Użytkownicy........................................................................................................

ROZDZIAŁ 13. ZAŁĄCZNIKI............................................................................................

ROZDZIAŁ 14. UWAGI KOŃCOWE, ODSTĘPSTWA OD INSTRUKCJI.......................


 

ROZDZIAŁ l. DANE OPERACYJNO TECHNICZNE:

1.1.   Punkt odniesienia lądowiska:

• środek pola lądowania nr l

1.2. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia:

1.2.1. Szerokość geograficzna            49° 31'22" N

1.2.2. Długość geograficzna              22° 24' 54" E

1.3.   Położenie w stosunku do miasta Lesko:

• azymut geograficzny 055°, odległość 8 km

1.4. Wzniesienie lądowiska nad poziom morza:

• wzniesienie pola lądowania nr l 489,00 / 614,30 m

• wzniesienie pola lądowania nr 2 419,40 / 489,00 m

• wzniesienie szczytu zbocza      630,00 m

1.5.  Przeznaczenie

Lądowisko przeznaczone jest do wykonywania lotów szybowcowych w dzień i w nocy oraz lotniowych i  

           paralotniowych w dzień.

Dopuszczalne jest również wykonywanie lotów samolotowych dla potrzeb holowania szybowców. Maksymalna

           masa startowa statków powietrznych do 5700 kg.

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ

2.1. Wymiary pola wzlotów:

Nazwa Oznaczenie

 

Długość m

 

Szerokość m

 

Rodzaj nawierzchni

 

Kierunek (azymut)

 

Uwagi

 

Lądowisko górne l

 

650

 

60

 

Trawiasta

 

020" 200°

 

lądowanie start

 

Lądowisko dolne

2

 

650

 

100

 

Trawiasta

 

010" 190°

 

lądowanie, start szybowców za wyciągarką start

 

Lądowisko usytuowane jest na południowym stoku masywu Gór Słonnych, obejmując nie zalesioną część

           zbocza - od szczytu 630,00m npm, gdzie znajdują się zabudowania lotniskowe, hangar, budynek  

          główny ośrodka i domek pilota, do podnóża góry, przy końcu wsi Bezmiechowa Górna,

2.2.   Oznaczenie pola wzlotów:

Nie stosuje się oznaczeń granic pola wzlotów, gdyż jako trawiasty koszony teren wyraźnie odróżnia się na tle  

         otoczenia.

2.3.   Oznaczenie strefy przyziemienia, znaki lotniskowe:

Znaki lotniskowe wykonane są z:

płócien białych    - do wykładania na trawie;

płócien czerwonych - do wykładania na śniegu;

Wymiary płócien startowych zgodnie z wymogami PL. - 2.

Do lotów nocnych miejsce startów i lądowań oświetla się lampami przenośnymi zgodnie z PL. -2,

W czasie wykonywania lotów przez statki powietrzne bez napędu (szybowce, lotnie, parałotnie) przy wieży

           wykładany jest podwójny krzyż, oraz strzała wskazująca miejsce lądowania statków wykonujących loty.

Uwaga: W przypadku braku na polu wzlotów znaków lotniskowych, lądowisko jest ZAMKNIĘTE.   Starty i lądowania statków powietrznych mogą być wykonywane wyłącznie na warunkach jak w terenie przygodnym.

2.4.   Główny kierunek startu i podejścia:

wg tabeli 2. l

2.5.   Rodzaj nawierzchni:

Lądowisko trawiaste z dwoma polami startów i lądowań - górnym „l" i dolnym „2"

2.6.  Urządzenia dodatkowe:

2.6.1. Wyciągarka szybowcowa — ustawiana na czas wykonywania startów szybowcowych pod szczytem.

2.6.2. Wyciąg transportowy: ustawiony pod szczytem po wschodniej stronie 2.7.   Charakterystyka przedpola wzlotów:

- od pomocy:   obiekty lotniskowe na szczycie pasma (Domek Pilota, Hangar, Laboratorium), stok północny zalesiony.

- od południa: rów na granicy terenu, łąka, droga asfaltowa i las mieszany

- od wschodu: las mieszany

    od zachodu: pola uprawne i obszary leśne południowo zachodnim   

    trawersem: linia energetyczna 20 kV

ROZDZIAŁ 3. PROCEDURY WYKONYWANIA LOTÓW 3.1. Loty VFR, w warunkach nie gorszych niż:

Rodzaj statków powietrznych

 

Dzień

 

Noc

 

Podstawa chmur (m n.p.m.) 3.1.1.

 

Widzialność (m) 3.1.2

 

Podstawa chmur (m n.p.m.) 3.1.1.

 

Widzialność (m) 3.1.2.

 

Lotnie

 

700

 

2000

 

Zakaz wykonywania lotów w nocy

 

Parałotnie *

 

700

 

700

 

Szybowce

 

950

 

3000

 

1150

 

5000

 

Samoloty

 

850

 

2000

 

1150

 

5000

 

*Dla lotów niskich na paralotniach wysokość podstawy chmur powinna wynosić co najmniej 50 m nad miejscem startu oraz widzialność zapewniająca ciągłą obserwację miejsca lądowania .

Uwaga: Wysokość szczytu zbocza 630.00 m n.p.m.

3.1.3. Prędkość wiatru 3.1.3.1. Szybowce:          ___                                                 __

Rodzaj startu, lotu

 

Czołowy (m/s)

 

Tylny (m/s)

 

Boczny (m/s)

 

Start za samolotem

 

w

 

g ograniczeń typu samolotu

 

Start z lin gumowych

 

18

 

5

 

5

 

Start z wyciągarki

 

12

 

3

 

5

 

3.1.3.2.             Lotnie :              10 m/s

3.1.3.3.             Parałotnie:         8 m/s lub 2/3 maksymalnej prędkości paralotni3.2.   Wysokość lotu:

3.2.1. Szybowce

- krąg nadlotniskowy 300 m

- loty zboczowe      50 m od terenu (odległość / wysokość)

3.2.2. lotnie, paralotnie:

- loty zboczowe     50 m od terenu (odległość / wysokość)

3.3.   Kierunek kręgów, strefy pilotażu:

3.3.1. Kręgi nadlotniskowe w/g ustaleń kierownika lotów.

3.3.2. Strefa lotów żaglowych zlokalizowana wzdłuż pasma Gór Słonnych na KDM 305° - 125° w odległości od osi pola wzlotów na KDM 305° - 8 km oraz na KDM 125° 2,5 km. (zał.nr 2)

3.3.3. Pozostałe strefy pilotażu dla szybowców, lotni i paralotni, wyznaczane są doraźnie przez kierownika lotów w miejscach nie kolidujących z lotami po kręgu nadlotniskowym oraz z lotami żaglowymi, wykonywanymi w wyznaczonej dla nich strefie.

3.4.   Kierowanie lotami:

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, użytkownik statków powietrznych (jeżeli rodzaj lub ilość planowanych lotów tego wymaga), wyznacza kierownika lotów - /KL/. Jeżeli na lądowisku będzie wykonywało loty kilku użytkowników, to po wzajemnym ich porozumieniu, do kierowania lotami zostanie wyznaczony jeden kierownik lotów. Obowiązki i kompetencje kierownika lotów określone są w „Zasadach Działania Służb Ruchu lotniczego" W przypadku gdy kierownik lotów nie posiada uprawnień instruktorskich w zakresie wykonywanych lotów, w stosunku do niektórych załóg statków powietrznych wykonujących pod jego kierownictwem loty wymagające takiego nadzoru z ziemi, użytkownik tych statków powinien wyznaczyć pomocnika kierownika lotów, posiadającego odpowiednie uprawnienia instruktorskie.

Osoba wyznaczona do kierowania lotami winna posiadać odpowiednie uprawnienia określone w punkcie 4.8.3. /Zasady Działania Służb Ruchu Lotniczego/.

Jeżeli przed rozpoczęciem działalności kierownika lotów zostały rozpoczęte przez jednego z użytkowników loty nie wymagające kierowania lotami, informacja o tych lotach winna być pozostawiona u przedstawiciela zarządzającego lądowiskiem mającego siedzibę na terenie lądowiska, która powinna zawierać:

rodzaj, planowany czas i rejon wykonywanych lotów;

potwierdzenie uzyskania zgody z ASM - 3 na wykonywane loty i zgłoszenia tych lotów, (jeżeli rodzaj wykonywanych lotów wymaga takiej zgody);

potwierdzenie odebrania prognozy pogody z określeniem jej rodzaju, - w przypadku „prognozy na rejon" winien być pozostawiony odpis tej prognozy.

3.5.  Loty szybowcowe i związane z nimi loty samolotowe.

3.5.1. Start za wyciągarką:

Wyciągarka ustawiana jest pod szczytem zbocza, starty odbywają się z dolnego pola wzlotów - pod stok.

W razie zerwania liny holowniczej na wysokości do 50 m wykonać lądowanie z prostej, powyżej tej wysokości wykonać lądowanie z kręgu dwuzakrętowego. W każdym przypadku należy wykonać lądowanie pod stok.

3.5.2. Start z lin gumowych:

Start z lin gumowych wykonywany jest ze szczytu zbocza południowego. Lądowanie odbywa się pod stok na dolnym lub górnym polu wzlotów. W przypadku zamiaru wykonania lotu żaglowego, po oddaleniu się od zbocza na odległość co najmniej 50m, i sprawdzeniu że przy prędkości optymalnej noszenie wynosi co najmniej 0,5 m/s, należy wykonać pierwszy zakręt w prawo i rozpocząć „esowanie" w celu nawiązania kontaktu z noszeniem. W przypadku braku noszenia lub zamiaru, lądowania wykonać odejście w dolinę i z zakrętu o 180° wykonać podejście do lądowania oraz lądowanie pod stok. Decyzję odnośnie typu szybowca mogącego wykonać tego rodzaju start przy aktualnych warunkach meteorologicznych (prędkość i kierunek wiatru), podejmuje użytkownik organizujący loty z wykorzystaniem takiego rodzaju startu.

3.5.3. Start samolotów i zespołów holowanych za samolotem:

Starty samolotów i zespołów holowanych odbywają się zawsze w dół stoku. Pilot szybowca zobowiązany jest utrzymywać szybowiec z zahamowanym kółkiem do momentu ruszenia zespołu. Należy zwrócić uwagę na to, że rozpędzanie zespołu następuje zdecydowanie szybciej niż w terenie płaskim. Ten rodzaj startu stosowany jest sporadycznie, np. w celach transportu, czy konieczności wykonania oblotu technicznego. Pilot samolotu powinien posiadać ważne uprawnienie do wykonywania startów i lądowań w terenie przygodnym. Decyzję o możliwości wykonania startów i lądowań w terenie o nachyleniu większym niż 2% podejmuje użytkownik statku powietrznego (średnie nachylenie zbocza wynosi około 20%).

3.5.4. Podejście do lądowania:

Otoczenie szybowiska pozwala na wykonanie kręgu nad lądowiskiem dwu lub cztero-zakrętowego. W zależności od sytuacji ruchowej i wykonywanego zadania stosuje się wejście w krąg do trzeciego zakrętu, lub podejście do lądowania z zakrętu o 180°, lub zgodnie z poleceniami KL. Wysokość kręgu ustala kierownik lotów zgodnie z PL.-2 dla danego rodzaju lotów.

3.5.5. Lądowanie:

Lądowanie samolotów oraz szybowców odbywa się wyłącznie pod stok, w dolnej (sporadycznie w górnej) części lądowiska. W spokojnych warunkach profil podejścia jak na płaskim lotnisku, jednak należy pamiętać, że średnie nachylenie stoku wynosi około 20% stąd w fazie wytrzymania i dobiegu następuje zdecydowana utrata prędkości. W warunkach silnej turbulencji należy wykonywać podejście do lądowania przy zwiększonej prędkości. W razie konieczności, szerokość lądowiska pozwala na bezpieczne lądowanie dwóch szybowców obok siebie. W wypadku zaistnienia konieczności lądowania kilku szybowców, pierwsze podchodzą! ląduj ą odpowiednio wyżej, ustępując miejsca kolejnym.

Transport szybowców na szczyt lądowiska może odbywać się przy pomocy aktualnie dostępnych środków t.j. odpowiedniego wyciągu, samochodu, ciągnika lub ręcznie. Użytkownik powinien zorganizować transport szybowców w taki sposób, aby zapewnić możliwość bezpiecznego wykonywania startów i lądowań innych statków powietrznych oraz aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi biorących udział w tej operacji i zapobiec możliwości uszkodzenia transportowanego sprzętu.

3.5.6. Loty żaglowe:

Warunki terenowe pozwalają na wykonywanie lotów żaglowych nad północnymi i południowymi zboczami masywu.

Przy wiatrach południowych wykorzystywane są noszenia nad południowymi zboczami masywu. Warunki te pozwalają na wykonanie lotów żaglowych przy starcie z lin gumowych ze szczytu góry. Po oderwaniu należy utrzymać prędkość optymalną i po oddaleniu się od zbocza na co najmniej 50 m oraz stwierdzeniu wystąpienia noszenia co najmniej 0,5 m/s wykonać zakręt w prawo rozpoczynając „esowanie", zachowując separację od zbocza i innych użytkowników przestrzeni. Zakręty należy wykonywać zawsze od zbocza. W wypadku nie nawiązania kontaktu z noszeniem należy odejść w stronę doliny i wykonać manewr do lądowania z zakrętu o 180° pamiętając o płaskim profilu podejścia - lądowanie z wiatrem pod stok.

Przy wiatrach z kierunku północego wykorzystywany jest start z wyciągarki. Po wyczepieniu szybowca należy prostopadle przekroczyć grań ze zwiększoną prędkością nie niżej niż 100 m nad szczytem. Przy niedoborze wysokości należy natychmiast odejść od zbocza w krąg do lądowania. Bezpieczny powrót na stronę zawietrzną wymaga przekroczenia grani nie niżej niż 50 m nad terenem na zwiększonej prędkości. Pozostanie po północnej stronie stoku poniżej tej wysokości może być bardzo niebezpieczne, gdyż nie gwarantuje powrotu na lądowisko, w związku z czym bezwzględnie należy unikać takiej sytuacji. W razie jej zaistnienia należy odejść w dolinę w rejonie wsi Paszowa, wybierając miejsce bezpiecznego lądowania w terenie przygodnym.

3.5.7. Loty termiczne:

Przy udanym nawiązaniu kontaktu z termiką - na małych wysokościach wykorzystujemy noszenie wykonując ciasne „esowanie" od zbocza, a po osiągnięciu wysokości 300 m nad teren można rozpocząć krążenie. Należy obserwować siłę wiatru i kierunek znoszenia, aby zachować możliwość dolotu do lądowiska. W przypadku niezamierzonego przejścia na zawietrzną stronę zbocza lub utraty możliwości dolotu do lądowiska należy bezwzględnie oddalić się prostopadle od zbocza w stronę doliny i szukać możliwości bezpiecznego lądowania-

3.5.8. Lądowanie w terenie przygodnym.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej lądowania poza lądowiskiem należy bezwzględnie pamiętać o konieczności wyboru terenu do lądowania   z wysokości co najmniej 500 m, rozpoznać kierunek i siłę wiatru oraz ukształtowanie terenu. W terenie pagórkowatym lądowanie wykonać zawsze pod stok, a w trenie płaskim możliwie pod wiatr.

3.6.   Loty na lotniach i paralotniach.

Loty na lotniach i paralotniach należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywania tego rodzaju lotów (PL. - 25, Tymczasowe Zasady Wykonywania Lotów na paralotniach). Loty mogą się odbywać przy wietrze pod stok do 8m/s lub 2/3 maksymalnej prędkości paralotni i 10 m/s dla lotni, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami pilotów, lub pod nadzorem instruktorskim w celu podnoszenia kwalifikacji pilotażowych

3.6. l. Wyposażenie startu:

Na starcie lotniowym, paralotniowym wymagane są:

• wiatromierz,

• wskaźnik kierunku wiatru (rękaw),

• urządzenie zapewniające możliwość bezpośredniego porozumiewania się pomiędzy KL i pomocniczym KL (w przypadku wykonywania różnych rodzajów lotów np. lotniowe i szybowcowe);

3.6.2. Wyposażenie pilotów:

Piloci lotni i paralotni zobowiązani są do posiadania:

• kasku ochronnego

• polisy ubezpieczeniowej w zakresie OC i NW

•  metryki lotni, (paralotni)

3.6.3. Kierownik lotów lotniowych, paralotniowych. :

Funkcję kierownika lotów może pełnić instruktor, lub pilot posiadający najwyższy staż z pośród uczestników lotów (min. klasa III dla lotni oraz klasa A ogr. dla paralotni)

Obowiązki kierownika lotów jak określono w punkcie 3.4. ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

• egzekwowanie spełnienia wymogów formalnych przez uczestników lotów i prowadzenie nadzoru w zakresie bezpiecznego ich wykonywania.

3.7.   Loty na motolotniach i paralotniach z napędem.

Loty na motolotniach i paralotniach z napędem się mogą odbywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po uzgodnieniu z kierownikiem lotów, a w przypadku gdy kierownik lotów nie rozpoczął działalności należy postępować zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 1.1 w części dotyczącej wykonywania lotów bez kierownika lotów.

3.8.   Wspólne loty szybowców, lotni i paralotni.

W  warunkach umożliwiających wspólne loty szybowców i lotni wyznaczany jest odpowiednio kierownik lotów szybowcowych i kierownik lotów lotniowych . Zakres działania i podział kompetencji wyznaczeni kierownicy lotów uzgadniają w oparciu o Zasady Działania Służb ruchu Lotniczego (PL. - 11). Wymagane jest zachowanie stałej łączności między kierownikami poszczególnych rodzajów lotów.

3.8.1. Wspólne loty ze szczytu:

          W czasie gdy nie pracuje wyciągarka szybowcowa, loty odbywają się ze wspólnego startu

          na szczycie zbocza (start szybowców z lin gumowych). O ilości startujących szybowców

i lotni, paralotni decyduje KL.

           Lądowanie szybowców zasadniczo odbywa się na dolnym pasie pod stok, paralotni i lotni

           w wyznaczonych obszarach, zgodnie z bieżącymi ustaleniami KL. Wyznaczone strefy lotów

          dla lotni i paralotni nie mogą kolidować z sektorem podejścia i pasem lądowania szybowców.

3.8.2. Loty przy rozstawionym starcie wyciągarkowym:

          Lotnie i paralotnie mogą wykonywać starty ze szczytu, po dokładnym uzgodnieniu

          synchronizacji startów i stref lądowania pomiędzy KL i pomocniczym KL, przy zachowaniu

stałej łączności.

          Zabrania się wykonywania startu lotni, paralotni w czasie holu wyciągarkowego oraz

          w czasie ściągania liny. Praca wyciągarki sygnalizowana jest dodatkowo żółtym

          światłem pulsującym umieszczonym na konstrukcji wyciągarki.

          Dla pilotów lotni i paralotni zakazuje się wlatywania nad teren dolnego pasa lądowania

          i przecinania drogi podejścia do tego pasa, jak również wlatywania nad strefę wznoszenia

          wyciągarki poniżej wysokości 600 m.

          Każdorazowo po lądowaniu piloci paralotni i lotni zobowiązani są niezwłocznie opuścić

lądowisko schodząc w bok do granicy pola wzlotów.

3.9.   Ruch naziemny statków powietrznych, środków transportu oraz osób pieszych.

3.9.1. Statki powietrzne.

W rejonie lądowiska statki powietrzne mogą być transportowane zgodnie ze wskazaniami kierownika lotów i obowiązującymi przepisami, przy czym samoloty mogą poruszać się o własnym napędzie.

3.9.2 Środki transportu i osoby piesze.

Pojazdy i osoby piesze poruszające się po lądowisku podlegają kierownikowi lotów i poruszają się zgodnie z jego poleceniami. Po lądowisku mogą się poruszać tylko pojazdy związane z transportem sprzętu i bezpieczeństwem lotów. Przewóz na miejsce startu paralotniarzy i sprzętu może się odbywać wyłącznie ogólnodostępną drogą dojazdową,

Osoby piesze poruszają się po lądowisku wyłącznie jego skrajem, lub według wskazań kierownika lotów.

UWAGA: Zabrania się poruszania pojazdów i pieszych w pobliżu lin wyciągarki oraz w pobliżu liny wyciągu transportowego.

ROZDZIAŁ 4. SYTUACJE SZCZEGÓLNE.

4.1.   Pola lądowań awaryjnych:

Teren pagórkowaty, zalesiony - ograniczone możliwości lądowania w terenie. W razie wystąpienia takiej konieczności należy wybierać pola z niską uprawą lub nieużytki, ze szczególnym zachowaniem ostrożności.

4.2.   Zasady wznawiania orientacji:

Należy stosować ogólnie przyjęte w przelotach szybowcowych sposoby wznawiania orientacji. Z uwagi na ukształtowanie terenu - rejon lądowiska wymaga dużego doświadczenia w zakresie prowadzenia nawigacji.

Charakterystyczne obiekty nawigacyjne w rejonie lądowiska możliwe do wykorzystania przy wznawianiu orientacji:

-  od strony południowej lądowiska:

układ dróg o nawierzchni asfaltowej wchodzących w układ małej i dużej „pętli bieszczadzkiej";

- jezioro solińskie (NKDM z rejonu zapory w miejscowości Solina do lądowiska 347°, odległość 14 km).

- od strony zachodniej i północnej: rzeka San

- od strony wschodniej:

- droga o nawierzchni asfaltowej na trasie Ustrzyki Dolne - Bircza - Przemyśl

4.3.   Lądowiska (lotniska) zapasowe:

- lądowisko Z.L. Sanitarnego Sanok      -NKDM 292° odległość 17 km lądowisko Arłamów                 -NKDM 026° odległość 17 km lądowisko Weremień                -NKDM 218° odległość 11 km

- lotnisko Krosno                      -NKDM 295° odległość 50 km

- lotnisko Rzeszów-Jasionka            -NKDM 335° odległość 75 km

4.4.   Ograniczenia lokalne:

- strefa EPR 13 8 - 3 400 m AMSL/GND          azymut 160° odległość 3 O km

- strefa EPR 119 - 2000 m AMSL/GND          azymut 285° odległość 40 km

- granica FIR WARSZAWA/FIR L' VIV       azymut 085° odległość 17 km

- granica FIR WARSZAWA/FIR BRATISLAYA azymut 200° odległość 35 km

ROZDZIAŁ 5.  POMOCE RADIOKOMUNIKACYJNE

- radiostacja korespondencyjna - częstotliwość 122,8 MHz, znak wywoławczy „BEZMTECHOWA KWADRAT" uruchamiana na czas wykonywania lotów.

ROZDZIAŁ 6.  POMOCE RADIONAWIGACYJNE

-  brak.

ROZDZIAŁ 7. POMOC MEDYCZNA

• Pogotowie Ratunkowe w Lesku tel.:

- alarmowy O /prefix/ 13 999 telefon lokalny 999

- dyspozytor O /prefix/ 13 4696399

ROZDZIAŁ 8. POSTERUNEK POLICJI

• Komisariat Policji w Lesku tel.:

alarmowy     O /prefix/ 13 997 telefon lokalny 997

-  oficer dyżurny O /prefix/ 13 4689499

ROZDZIAŁ 9. STRAŻ POŻARNA

•  Straż Pożarna w Lesku tel.:

- alarmowy O /prefix/ 13 998 telefon lokalny 998

-  centrala   O /prefix/ 13 4696598

ROZDZIAŁ 10.   ŁĄCZNOŚĆ Z ORGANAMI SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO

• Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną ASM - 3 telefon:      O /prefix/ 22 574 57 33 do 35 fax:   O /prefix/ 22 574 57 37

ROZDZIAŁ 11. ŁĄCZNOŚĆ ZE SŁUŻBA OCHRONY METEOROLOGICZNEJ

• IMGW - Biuro Prognoz - Kraków     telefon: O /prefix/ 12 4251995 tel./fax: O /prefix/ 12 4251973

ROZDZIAŁ 12.   INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

12.1. Zarządzający terenem .

Zarządzającym terenem przystosowanym do wykonywania startów i lądowań w Bezmiechowej jest:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 35 - 959 Rzeszów ul. W. Pola 2

skrytka pocztowa 85

tel. (+48) O /prefix/ 17 565-11-00

fax. (+48) O /prefix/ 17 854-12-60, 854-23-40

12.2.  Użytkownicy.

12.2.1. Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej 38 - 600 Lesko Bezmiechowa Górna 111 woj. podkarpackie

12.2.2. Akademicki Aeroklub 3 5-959 Rzeszów Poznańska 2a / N

12.2.3. Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Rzeszowskiej 35-959

12.2.4. Koło Naukowe Szybowników „Bezmiechowa" Politechniki Rzeszowskiej 35 - 959 Rzeszów ul. W Pola 2

12.2.5. Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów - Jasionka 915 36-001 Trzebownisko woj. rzeszowskie tel. (+48) O /prefix/ 17 7722118 fax. (+48) O /prefix/ 17 7722120

12.2.6. Inni   -   posiadający aktualne uzgodnienie obowiązkowo zaznajomieni z niniejszą instrukcją.

ROZDZIAŁ 13.   ZAŁĄCZNIKI.

 

 


 

13.1.1. szkic lądowiska w skali l: 5 000 13. l .2. mapa rejonu lotów żaglowych - strefy pilotażowe skala l: 25 000

13.2. Mapa rejonu skala 1:500000

13.3. Nie załącza się, ponieważ nie przewiduje się przewozów pasażerskich

13.4. Opis stanu prawnego

13.5. Zezwolenie na lotnicze użytkowanie terenu władzy lokalnej.

13.6. Oświadczenia:

13.6. l. Teren przystosowany do startów i lądowań BEZMIECHOWA nadaje się do ruchu

lotniczego w zakresie ustalonym w instrukcji jego użytkowania. 13.6.2. Użytkowanie terenu z zarządzającym terenem oraz

 przystosowanego do startów i lądowań BEZMIECHOWA przez statki

powietrzne nie stanowi zagrożenia dla bezpiecznego wykonywania lotów oraz życiu osób

trzecich i ich mieniu.

ROZDZIAŁ 14.   UWAGI KOŃCOWE. ODSTĘPSTWA OD INSTRUKCJI:

14. l  W czasie wykonywania lotów niniejsza instrukcja powinna być dostępna na lądowisku.

14.2. Niniejsza instrukcja nie zastępuje Instrukcji Wykonywania Lotów /Operacyjnych/ poszczególnych Użytkowników.

14.3.   Użytkownicy statków powietrznych korzystających z lądowiska są odpowiedzialni za zaznajomienie uczestników lotów z treścią niniejszej instrukcji.

14.4.   Jeżeli Użytkownik (organizator lotów, (skoków)) nie może akceptować postanowień tej Instrukcji, obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o konieczności zastosowania odstępstwa a zamierzoną operację lotniczą może wykonać dopiero po uzyskaniu zgody Zarządzającego lądowiskiem na zastosowanie takiego odstępstwa z określonymi jego warunkami.